Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zhodnocení pozice řešeného území v platných rozvojových strategiích a dokumentech, včetně zhodnocení jimi navrhovaných opatření

Lenka STROBLOVÁ, Zdeněk LIPSKÝ, Martin WEBER a další spoluřešitelé projektu

.

Dílčí cíl práce

Zhodnotit pozici řešeného území (ŘÚ) v platných rozvojových strategiích a dokumentech, včetně zhodnocení jimi navrhovaných opatření. Tato část aktivity navazuje na aktivitu 703A05, která byla ukončena v roce 2007 a je prezentována v rubrice VÝSTUPY 2007.

.

Metoda práce

·           Revize shromážděných dokumentací a zajištění dokumentací chybějících (zejména územních plánů obcí).

·           Terénní průzkum ŘÚ

·           Studium strategických a koncepčních dokumentů a plánů (Přehled studovaných materiálů)

·           Excerpce dat týkajících se navrhovaných změn v urbanistické koncepci obcí (rozvoj sídelní struktury; rezervy zástavby), návrhy změn uspořádání území v extravilánu, rozvoj infrastruktury a ing. sítí, návrhy ÚSES a jiných veřejně prospěšných staveb. Zájem byl dále zaměřen na regulativy rozvoje, ochranná pásma, chráněná území a limity rozvoje řešeného území.

·           Zpracování shrnutí navrhovaných záměrů formou textových zpráv, prezentací a zákresem do GIS (program ArcView 9.2)

·           Shrnutí a zhodnocení pozice řešeného území v platných rozvojových strategiích a zhodnocení jimi navrhovaných opatření formou SWOT analýzy.

.

Výsledky

Zhodnocení navrhovaných opatření a záměrů (zejména jejich eventuální dopady na životní prostředí, krajinu, historickou „kompozici“ území) proběhlo v rámci kontrolního dne 7. 11. 2008 formou zjednodušené SWOT analýzy, na níž se podíleli všichni přítomní spoluřešitelé projektu. Pozice řešeného území v platných rozvojových strategiích a dokumentech tedy vyplývá z následujícího souboru informací.

.

A)      Přehled záměrů jednotlivých územně plánovacích a jiných dokumentací:

.

Záměry ÚP VÚC Střední Polabí, 2006

Doprava

1.        MÚK (mimoúrovňová křižovatka) Hlízov I/38 (D49)

2.        Plánovaný čtyřpruh I/38 (D54)

3.        Plán přeložky I/38 Církvice – nová trasa (D12)

4.        Plán nové trasy I/2 – MÚK Hlízov – Záboří nad Labem (D13)

5.        Cyklostezky I. a II. třídy

Vodní hospodářství

6.        Vodovod Kutná Hora – Čáslav – dílčí vedení v ZÚ (V12)

7.        Vodovod Sukov – dílčí vedení v ZÚ (V11)

ÚSES

8.        6ks RBK k založení

.

Obr. 1: Záměry Územního plánu velkého územního celku Střední Polabí na rozvoj dopravy v zájmovém území na podkladu leteckého snímku (zdroj podkladu: http://geoportal.cenia.cz/)

Obrazek

.

Záměry ÚP obcí Nové Dvory, Svatý Mikuláš a Rohozec

ÚP Nové Dvory

1.        Zástavba u Novodvorské bažantnice

2.        Zástavba u kláštera

3.        Nové komunikace, technická infrastruktura

4.        Přeložka I/38

5.        Výroba + hala Na Kuchyňce

6.        Pěší propojení zámek-klášter + návrh veřejné zeleně

7.        Sportovní plochy

8.        Trasy cyklistické a turistické

9.        Rybník Karásek  

10.     Parkoviště

11.     Čerpací stanice

12.     Věžový vodojem (výhledově)

13.     Lokální ÚSES – biocentra a biokoridory s charakteristikami cílových společenstev

14.     Zonace krajiny v katastrálním území   

Změna č. 1 ÚP

15.     Změna charakteru zástavby u Novodvorské bažantnice + její rozšíření

Návrh změny č. 2 ÚP

16.     Převod nezastavitelných ploch v obci na zastavitelné

17.     Cyklostezka

.

ÚP Svatý Mikuláš

1.        Nové plochy k zastavění  

2.        Čerpací stanice + parkoviště

3.        Nové komunikace, technická infrastruktura

4.        Industriální zóna u ZOS Kačina

5.        ČOV

6.        Lokální ÚSES – biocentra a biokoridory s charakteristikami cílových společenstev

Změna č. 1 ÚP

7.        Nové plochy pro bydlení v lokalitě Za olšinou

.

ÚP Rohozec:

1.        Nové plochy k zastavění

2.        Další plochy pro výrobu  

3.        Hangár u letiště ultra-lightů

4.        Nové komunikace, technická infrastruktura

5.        ČOV

6.        Lokální ÚSES – biocentra a biokoridory s charakteristikami cílových společenstev

Změna č. 1 ÚP

7.        Nové plochy k zastavění

.

UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ ZÁMĚRŮ ÚP OBCE ROHOZEC

.

Záměry prezentované v ostatních dokumentech

KPÚ Nové Dvory

1.        Nové polní cesty

Generel cyklistických tras

1.        Návrh nových tras

Generel letecké základny Čáslav

1.        Dílčí návrhová opatření generelu (výkup pozemků, výstavba parku techniky, úložiště materiálu, pozemních komunikací a parkových ploch atd.)

.

Záměr vyplývající z ÚP obcí, který není v současné době preferován

1.        Vysokorychlostní železniční trať Praha – Brno 

 

B)      Konfrontace navržených opatření rozvoje území s využitím krajiny v 1. polovině 19. století

Navržená opatření byla konfrontována s využitím krajiny v 1. polovině 19. století. Rastrovým podkladem pro srovnání byla indikační skica stabilního katastru (SK) z roku 1843.

.

C)        Nesrovnalosti ve vymezení ÚSES ve studovaných dokumentech a komentář ke jeho vymezení

.

V rámci aktivity byly studovány 4 různé typy materiálů, které vymezují prvky ÚSES (mapový server Cenia, GIS vrstva obdržená na Krajském úřadě Středočeského kraje, územní plány obcí a Plán společných zařízení KPÚ Nové Dvory). Každý z dokumentů vymezuje prvky ÚSES více či méně odlišně. Dílčí nesrovnalosti detailněji prezentuje závěrečná zpráva projektu.

.

D)        Zhodnocení pozice řešeného území - závěr

.

Úkolem prezentované části aktivity bylo zhodnotit pozici řešeného resp. zájmového území v platných rozvojových strategiích a dokumentech, včetně zhodnocení jimi navrhovaných opatření. Lze konstatovat, že v prostoru řešeného území byla navržena řada návrhových opatření. Některá však nejsou tou nejideálnější variantou vzhledem k udržitelnému rozvoji tohoto území.

Nadřazené dokumenty pojednávající velké územní celky řeší komplexně otázku rozvoje území. V uvedených dokumentech byla studována především problematika rozvoje technické a dopravní infrastruktury.

·         Vybraná návrhová opatření jsou pro území přínosem (mimoúrovňová křižovatka u Hlízova, lokální rozšíření komunikace I/38 na čtyřpruh) - zlepší bezesporu stávající nevyhovující dopravní a bezpečnostní situaci v lokalitě. Opatření typu výstavby zcela nové komunikace I. třídy (záměr D13) je z našeho pohledu problematičtější, takto trasovaná nová komunikace výrazně a trvale ovlivní krajinný ráz území. V zájmovém území kolidují trasy navržených komunikací i s prvky ÚSES a to lokální i regionální úrovně.

.

Dokumentace lokální úrovně řeší uspořádání funkčních ploch katastrálních území detailněji. Nejvýraznějšími záměry prezentovanými územními plány obcí jsou návrhy nových zástaveb, typu rodinná zástavba, výrobní plochy, služby, dále návrhy nových komunikací a parkovišť. Vzhledem k tomu, že řešené území spadá do Krajinné památkové zóny Žehušicko a Nové Dvory jsou navíc památkovou rezervací, je lokalizace nové výstavby obtížnější a diskutabilnější. V současné době přistupuje do limit rozvoje také hlukové pásmo letecké základny Čáslav a omezuje tak možnosti rozšiřování zástavby ještě více.

·         Některá navržená opatření jsou podle našeho názoru problematická zejména z důvodu možného narušení původní historické komponované krajiny a vnějších obrazů sídel (např. výstavba věžového vodojemu, výstavba čerpací stanice, výrobních ploch apod.). Návrhy často nereflektují ani stávající situaci v území, např. urbanistickou strukturu původních obcí (lokalizace zástaveb „satelitního“ typu); výskyt maloplošných zemědělských struktur, jež jsou návrhem ÚP převedeny na zastavěnou plochu; nedostatek veřejné zeleně v intravilánu a rozptýlené či jiné zeleně extravilánu obce atd.

.

Na druhou stranu nelze popřít mnoho přínosů, které vybrané dokumenty prezentují. Z pohledu zpracovávaného projektu jsou nejdůležitější opatření navrhovaná v prostoru extravilánu obcí, opatření v ochraně přírody a krajiny, návrhy fragmentace rozsáhlých ploch orné půdy, opatření směřující k návratu doprovodné vegetace komunikací a jiné rozptýlené zeleně do krajiny.

.

Obr. 2: Souhrnná SWOT analýza záměrů

Obrazek

 

 

 

 

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .