Jdi na obsah Jdi na menu
 


Etapa I. (1.7.2006 - 31.12.2007)

Dokumentace a zhodnocení historického vývoje krajiny řešeného území s využitím historických dat, map, plánů a leteckých snímků, vč. podchycení širších územních vazeb.

Hlavní řešitel: Z.Lipský

Hlavní spoluřešitelé: J.Skaloš, V.Vávrová, M.Weber, P. Kukla, M. Šantrůčková, L. Uhlířová

 • shromáždění podkladů a literatury
 • archivní průzkum
 • vyhodnocení získaných statistických dat o využití půdního fondu
 • vyhodnocení vývoje krajinné struktury na základě historických map, plánů a leteckých snímků
 • identifikace hospodářského využití krajiny, přírodních a kulturních hodnot
 • zpracování a interpretace poznatků formou vrstvy datového skladu - dokumentační báze projektu

 

Etapa II. (1.1.2007 - 31.12.2008)

Dokumentace a zhodnocení vývoje krajiny v kontextu s vývojem hospodářského a společenského prostředí.

Hlavní řešitel: V.Vávrová

Hlavní spoluřešitelé: M. Weber, L. Jeleček, P. Chromý, L. Uhlířová

 • shromáždění podkladů a literatury
 • archivní průzkum
 • vyhodnocení vývoje vlastnických a uživatelských vztahů v krajině
 • vyhodnocení odkazu významných osobností (B. Věžník, J.R.Chotek apod.) a dalších subjektů, vč. odrazu jejich práce v řešeném území
 • zasazení činnosti významných osobností a dalších subjektů do širšího společenského a dobového kontextu
 • zpracování a interpretace poznatků formou vrstvy datového skladu - dokumentační báze projektu

 

Etapa III. (1.7.2006 - 30.6.2009)

Podchycení současného stavu krajiny řešeného území, identifikace hodnot, sil a tlaků formujících podobu krajinné struktury.

Hlavní řešitel: Z.Lipský

Hlavní spoluřešitelé:  J.Skaloš, M.Weber, J.Dostálek, J.Hendrych, P. Kukla, M. Šantrůčková

 • shromáždění podkladů a literatury
 • terénní průzkum a dokumentace
 • identifikace stávajícího využití krajiny; hospodářských, přírodních a kulturních potenciálů a hodnot krajinné struktury
 • identifikace stávajících limitů a regulativů ovlivňujících strukturu krajiny a způsoby jejího využití
 • identifikace existujících záměrů budoucího využití krajiny
 • obsažených v rozvojových dokumentech (ÚPD, pozemkové úpravy, oborové generely a další)
 • zpracování a interpretace poznatků formou vrstvy datového skladu - dokumentační báze projektu

 

Etapa IV. (30.6.2009 - 31.12.2009)

Definování silných a slabých stránek stávající krajiny a jejího využití, potenciálních možností a ohrožení jejího dalšího vývoje.

Hlavní řešitel: M.Weber

Hlavní spoluřešitelé: J.Skaloš, J.Dostálek, J.Hendrych, V.Vávrová, Z.Lipský, P. Kukla

 • promítnutí výsledků etap I-III. do návrhu krajinné diagnózy
 • uspořádání pracovní dílny k návrhu krajinné dignózy
 • zpracování výsledné krajinné diagnózy metodou SWOT

 

Etapa V. (1.1.2010 - 30.6.2011)

Návrh cílové charakteristiky krajiny řešeného území, jako strategický podklad pro přípravu územních plánů, pozemkových úprav, ochranu přírody a památkovou péči.

Hlavní řešitel: M.Weber

Hlavní spoluřešitelé: J.Skaloš, J.Dostálek, J.Hendrych, V.Vávrová, Z.Lipský, P. Kukla

 • nástin scénářů budoucího rozvoje krajiny - podklad pro aktivní diskusi o rozvoji území
 • uspořádání pracovních dílen k alternativám rozvoje krajiny
 • zpracování návrhu cílové charakteristiky krajiny řešeného území

Při řešení projektu bude na jedné straně využito standardních metod a postupů, které budou aplikovány, případně upraveny v závislosti na potřebě jednotlivých oborů výzkumné práce. Na druhé straně očekáváme v dílčích krocích (např. v oblasti hodnotících kriterií krajiny, při uplatnění participativního způsobu plánování budoucího rozvoje území apod.) přípravu a použití nových experimentálních metod a přístupů.

Během podrobného terénního výzkumu budou např. mapovány jednotlivé biotopy dle metodiky vypracované pro soustavu NATURA 2000. Pro detailní popis vegetace na jednotlivých stanovištích bude využito fytocenologické snímkování a následná syntéza podle principů Braun-Blanquetovy školy. Budou vytvořeny databáze (SurveyPro, Turboveg) pro závěrečné zpracování dat.

Dokumentace historického vývoje krajiny bude provedena na základě analýzy krajinné makrostruktury (land use) a mikrostuktury. Pro studium vývoje a hodnot kulturně-historických prvků krajiny bude aplikována vedle klasických sadovnicko-krajinářských metod i upravená metodika stavebně-historických průzkumů apod.

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .