Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktivita 803A02 Možnosti podpor pro rozvoj krajiny a venkova

6. 2. 2009

Marie TRANTINOVÁ

Cíl aktivity

V rámci aktivity byl vytvořen přehled předpisů a programů, které mohou být využity zemědělskou praxí a obyvateli venkova, pokud mají v úmyslu chránit krajinu a půdu.

.

Výsledky

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA  2007-2013

Příležitost zlepšit krajinu v zájmovém území projektu Kačina se naskýtá v Programu rozvoje venkova 2007 – 2013  (dále jen PRV).

Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace v rámci PRV jsou uvedena v pravidlech, které je možno získat jednak na kontaktních místech Zemědělské agentury MZe nebo SZIF, případně na internetu na webových stránkách www.mze.cz.

.

V kontextu řešeného projektu Kačina jsou významné tyto osy a opatření:

OSA I: Opatření I.1.4. Pozemkové úpravy

.

OSA II: Zlepšování životního prostředí a krajiny

Směřování k uplatňování zemědělských postupů šetrných k životnímu prostředí ve venkovské krajině, k zastavení úbytku biodiverzity, k ochraně vody a půdy a ke zmírňování změn klimatu je možné realizovat výběrem opatření a podopatření z osy II. Jedná se jak o rozvoj ekologického zemědělství, zachování péče o krajinu, především o skupinu agroenvironmentální opatření (dále jen AEO) a zavedení požadavků správného hospodaření tzv. cross compliance.

Podpory v ose II většinou představují víceletý závazek žadatelů a budou vypláceny v tzv. nárokovém režimu, tzn. po splnění podmínek stanovených v příslušném nařízení vlády. Výjimku tvoří pouze opatření II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů, které je projektové.

Součástí výstupů aktivity je přehled poznámek obsahující následující informace: co znamenají jednotlivé AEO, pro krajinu a pro žadatele, kdo může žádat o dotaci a jaké jsou podmínky a požadavky pro přihlášení a splnění programu. Jak probíhá platba jaké jsou výhody pro žadatele a další podrobnější popis AEO.

.

Cross compliance (CC)

Podmínkou přímých plateb - SAPS (NV č. 47/2007 Sb.) a LFA a NATURA z PRV (NV č. 75/2007 Sb.) je Cross compliance, jehož součástí je GAEC (správná zemědělská praxe). Zemědělec, který bude chtít čerpat přímé platby ze společných zdrojů EU bude muset CC dodržovat. Tímto nástrojem je plněn závazek Evropské komise (EK), směřující k začleňování ekologických principů do SZP. Obecně se jedná o politický nástroj pro zavedení minimálních standardů v oblastech ochrany veřejného zdraví (bezpečnost potravin), zdraví a pohody zvířat, zdraví rostlin a v oblasti životního prostředí (ochrana půdy, vod, biodiverzity apod). Skládá se ze dvou částí.

  • SMRs (zákonné požadavky) Existující, závazné standardy definované v 19 Evropských zákonech a nařízeních (současně i národních) a pokrývající ochranu životního prostředí, zdraví lidí a wefare zvířat.
  • GAEC, kód správné zemědělské praxe, který zahrnuje standardy ochrany půdy (nepálení rostlinných zbytků, ochrana krajinných prvků, zaorávání statkových hnojiv a protierozní ochrana půdy, ochrana teras).

.GAEC obsahuje:

  • Nerušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice,
  • Vyloučení pěstování kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji a slunečnice na půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků, s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů,
  • Kejda nebo močůvka je zapravována do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory, na půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků, s evidovaným druhem zemědělské kultury orná půda a s průměrnou sklonitostí převyšující 3 stupně, pokud tuto aplikaci nevylučuje zvláštní právní předpis11),
  • Zabránění změně zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda,
  • Zabránění pálení bylinných zbytků na půdních blocích, popřípadě na dílech půdních bloků.

.

OSA III: Osa směřuje ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikaci hospodářství venkova. Cílem podpor je vytvoření různorodých pracovních příležitostí a podmínek pro atraktivní život na venkově. Opatření nastavená v ose III (např. diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání podniků a jejich rozvoje, podpora cestovního ruchu, obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby) jsou investičního charakteru a předpokládá se předkládání a výběr projektů. Přehled uvádí definici žadatele, charakteristiku jednotlivých podopatření a preferenční kriteria.

V zájmové oblasti projektu Kačina je velmi zajímavé Opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu, které rozvíjí aktivity zaměřené na diverzifikaci venkovské ekonomiky rozvojem cestovního ruchu, zejména ve spojení s využitím přírodního a kulturního dědictví oblasti. Přednost bude dána projektům, které jsou v souladu s místní rozvojovou strategií a které využívají partnerství veřejného a soukromého sektoru. Opatření má 2 podopatření. III.1.3.1. Informace, služby a III.1.3.2.

Dalším významným opatřením osy III je III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.  Opatření je zaměřeno na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu (s výjimkou památek UNESCO, národních kulturních památek nebo kulturních památek, již využívaných pro účely služeb cestovního ruchu - ubytování, kongresové využití, muzea). Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. Opatření je realizováno v obcích do 500 obyvatel.

OSA IV LEADER: V zájmovém území není dosud žádná místní akční slupina (MAS v programu LEADER). V současné době proběhne 2. kolo příjmů na výběr MAS, (opatření IV.1.1.).

.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (podpory MŽP)

Implementačním orgánem OP ŽP je Státní fond životního prostředí a tento program je členěn do 8 prioritních os, z nichž prioritní osa 6 s názvem Zlepšení stavu přírody a krajiny je vhodným nástrojem k ochraně a tvorbě krajiny v zájmovém území.

Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny 

Globálním cílem prioritní osy 6 pro období 2007 – 2013 je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny.

Z těchto šesti oblastí podpory jsou pro zájemce o podporu v našem zájmovém území vhodné oblasti 6.2 Podpora biodiverzity, 6.3 Obnova krajinných struktur a 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny.

Oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity

Navrhovaná oblast podpor umožní ochranu biologické rozmanitosti jak na úrovni stanovišť, tak na úrovni ochrany ohrožených druhů rostlin a živočichů. Podpora je realizována prostřednictvím individuálních projektů.

Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur

Oblast podpory se zaměřuje na posílení ekologické stability krajiny, a to zejména formou vytváření a obnovy krajinných prvků, budováním prvků územních systémů ekologické stability, zvyšováním stability lesních ekosystémů. Podpora je realizována prostřednictvím individuálních projektů.

Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny

Tato oblast podpory se zaměřuje na zvýšení retenční schopnosti krajiny a snižování vzniku a dopadů povodňových situací a sucha opatřeními příznivými z hlediska ochrany přírody a krajiny, obnovu přirozeného vodního režimu krajiny a ochranu proti vodní erozi.

.

Forma a výše podpory

Podpora v rámci prioritní osy 6 je poskytována formou dotace z prostředků ERDF s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů u projektů předkládaných veřejnými subjekty.

.

GRANTOVÉ A DOTAČNÍ ŘÍZENÍ ve Středočeském kraji

Grantové a dotační tituly jsou základní formou poskytování finančních příspěvků z krajského rozpočtu institucím, jednotlivcům i obcím. Návrh rozdělení grantů připravuje obvykle příslušná grantová komise. U částek do 200 tisíc korun rozhoduje o konečném rozdělení Rada kraje, u vyšších položek a příspěvků obcím Zastupitelstvo kraje.

Regionální grantové projekty

Přehled plánovaných výzev je pouze indikativní. Vyhlášení výzev bude probíhat na základě vývoje programu. Výzvy v oblasti podpory 1.1 – Regionální dopravní infrastruktura zaměřené na silnice II. a III. třídy budou vyhlašovány dle připravenosti projektů po dohodě se Středočeským krajem, který je jediným příjemcem. Výzvy jsou rozděleny do dvou bloků: podzimní a jarní. Podzimní blok výzev trvá zpravidla od 15. 9. do 15. 11. Jarní blok trvá zpravidla od 15. 3. do 15.5. V podzimní výzvě se nenachází program, který by byl vhodný pro cíle projektu Kačina.

.

GRANTOVÉ PROGRAMY NADACE PARTNERSTVÍ

1.1 Strom života - Malé granty
Podpora výsadby stromů s aktivním zapojením veřejnosti do realizace malých projektů, které přispějí ke zkvalitnění životního prostředí. Maximální výše grantu: 20.000 Kč

1.2. Strom života - Zaměstnanecké granty

Podpora projektů zlepšujících prostředí obcí, veřejných prostranství, městských bloků, sídlišť, školních zahrad apod. z iniciativy zaměstnanců společnosti Skanska v místě jejich bydliště. Maximální výše grantu: 20.000 Kč

1.3. Strom života – Pro přírodu

Podpora projektů realizovaných ve volné krajině, jež přispívají k obnově a ochraně krajinného rázu, přírodních a kulturních hodnot krajiny a zvyšování a ochrany biodiverzity. Maximální výše grantu: 100.000 Kč

1.4. Místo pod stromy

Grantový a asistenční podprogram zaměřený na podporu vzniku nových a obnovu stávajících zelených veřejných prostranství, parků, dětských hřišť, vytváření veřejnosti otevřených školních zahrad, sídlištních prostor, oddychových míst apod. za účasti místních občanů, budoucích uživatelů. Maximální výše grantu: 200.000 Kč

1.5. Stromy pro stezky
Podpora dlouhodobého rozvoje a péče o víceúčelové trasy a stezky Greenways, zejména jejich přírodní okolí a celkovou vybavenost. Maximální výše grantu: 60.000 Kč (pro oblast podpory 1 a 2); 150.000 Kč (oblast podpory 3)

1.6. Alej národů

Stromy v Aleji národů jsou vysazovány podél páteřní cyklotrasy Greenways Krakov-Morava-Vídeň a podél místních okruhů Moravských Vinařských stezek. Stromy vysazují lidé, kteří se stali jejich „adoptivními rodiči“, s pomocí místních občanů a partnerů projektu. Maximální výše grantu: 100.000 Kč

1.7. Partnerství pro Kolínsko

Cílem grantového programu Partnerství pro Kolínsko je přispět k udržitelnému rozvoji Kolínska, rovnováze jeho ekonomického, sociálního i ekologického rozměru a k většímu zapojení občanů do tvorby prostředí v obcích. Maximální výše grantu: 800 000 Kč

.

Zdroje na internetu

Orientaci na programy ochrany přírody je možné najít také v Operačním programu životního prostředí v krajských programech, které jsou zveřejněny na webových stránkách. Orientace na webu je zpravidla zabezpečena srozumitelně a na kontaktních místech agentur ochrany (AOPK, případně správách CHKO) a zemědělských agenturách (ZA MZe) dostane žadatel podrobné vysvětlení a formuláře k plánovanému opatření.

http://www.dotace.nature.cz/prehled-programu.html 

http://www.nros.cz

http://www.mze.cz/

http://www.szif.cz/

http://www.strukturalni-fondy.cz/

http://www.edotace.cz/

http://www.mmr.cz/

http://www.mfcr.cz/

http://www.stredocech.cz/

http://www.dotace.nature.cz/prehled-programu.html

http://www.nadacepartnerstvi.cz

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/

http://www.ropstrednicechy.cz/ 

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .