Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktivita 703A02 Sociálně geografická analýza 3

6. 5. 2008

Marie TRANTINOVÁ

Cíl aktivity

Zpracování analýzy současných socioekonomických poměrů v oblasti zemědělství. Hlavním cílem je identifikace stávajících a možných rizik budoucího vývoje a současných předností v této oblasti.

Metodika a postup práce

·         Shromáždění dostupných podkladů ke zpracovávaným tématům

-       Zemědělství

-       Rozvoj venkova

·         Studium podkladů a terénní průzkum v zájmovém území

·         Interpretace získaných informací ve formě textové zprávy, tabelárních a grafických příloh

Pracovní náplň:

·         Identifikace a zhodnocení potenciálu krajiny z hlediska zemědělského využití krajiny

·         Identifikace stávajících subjektů v zemědělství, včetně jejich charakteristiky, zemědělská infrastruktura

·         Dotazníkové šetření na téma Podnikání v zemědělství a vztah ke krajině, včetně jeho vyhodnocení

·         Silné a slabé stránky venkova

·         Program rozvoje venkova

·         Sociální a ekonomický pohled na stávající zemědělství

Výsledky

Charakteristika oblasti

·         Rovina a pahorkatina s mozaikou lesů, polí a obcí

·         Průměrná nadmořská výška mezi 200-300m n. m.

·         Průměrná teplota v červenci 19oC, lednu -2oC

·         Průměrný počet letních dní přesahuje 60

·         Průměrný roční úhrn srážek je mezi 500-600mm

Tab. 1: Srovnání rozlohy orné půdy a LPIS (systém půdy založený na uživatelských vztazích)

Popis

Rozloha v ha

Podíl na rozloze území v %

Zemědělská půda

8160,64

72,04

LPIS

7611,85

67,20

PODÍL LPIS NA ROLOZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

93,28 %

Obr. 1: Kategorizace půdních bloků LPIS (2007) dle kultury

Obrazek

Graf 1-2:

Obrazek

Obr. 2: Kategorizace půdních bloků LPIS (2007) dle výměry

Obrazek

Půdní a vláhové poměry

·         Půdy na spraši s příznivými vláhovými poměry.

·         Vzhledem k dobré propustnosti půd a rovinatým poměrům bez nebezpečných tvarů lze tvrdit, že území má dostatečnou kapacitu pro retenci i dynamickou zásobu vody a bezprostředně nehrozí nebezpečí povodňových škod.

·         Část zemědělské půdy byla v 70. a 80. letech odvodněna systematickou drenáží. V současné době se objevují problémy se stárnutím drenáží, zejména v místech, kde jsou poškozená péra drenáží rozpadem drenážních trubek a působením těžké mechanizace.

Charakteristika výroby v oblasti 

·         Rostlinná výroba - oblast výrobního typu řepařského s převládajícím subtypem ječným, bez trvalých travních porostů.

·         Živočišná výroba - chov skotu na mléko a v chovu prasat.

·         Podle evidence zemědělské půdy v LPIS je většina orné půdy vhodná k zatravnění (možné uplatnit podporu z fondů EAFRD „Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013“).

 Hnojení a erozní ohrožení

·         Dávky umělých hnojiv se v posledních 18 letech výrazně snížily. Zásobní hnojení P, K nebo Mg je dávnou historií a podstatně se snížilo také hnojení N.

·         Téměř celá oblast se nachází v nitrátově zranitelné oblasti (NZO). Režim hnojení půd organickými i anorganickými hnojivy je pod přísnou evidencí a bezpečnou praxí.

·         Z erozních projevů je výraznější větrná eroze a vzhledem k převládajícímu západnímu proudění a žádným překážkám ve směru kolmém na západ-východ je erozní nebezpečí místy veliké. Vodní eroze vzhledem k rovinatému terénu a malé unášecí síle v tocích je nepatrná.

Zemědělské subjekty

·         10 podniků - zemědělská družstva a akciové společnosti (86,5% zemědělské půdy)

·         Soukromě hospodařící rolníci - 37 subjektů (výměra 13,5 % z celkové plochy zemědělské půdy)

·         Průměrná velikost půdních bloků na zemědělské půdě je 11,9 ha

Obr. 3: Kategorizace půdních bloků LPIS (2007) dle uživatele

Obrazek

Rozvoj venkova a zemědělství

Agroturistika by měla být dále rozvíjena. Pro místní zemědělce není typické poskytovat služby v turistické oblasti a znamenalo by to rozvoj navazujících služeb. Současnými překážkami vývoje turismu jsou nedostatečná technická i sociální infrastruktura, nízká vybavenost kapitálem. Existuje zde relativní odlehlost některých oblastí spojená se špatnou dopravní dostupností. Potenciál krajiny, historické dědictví na druhé straně je pro takové podnikání v okolí Kutné hory a zámku Kačina velkou příležitostí. Další příležitostí je sekundární výroba, zpracování zemědělských produktů. 

 

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .