Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktivita 703A02 Sociálně geografická analýza 2

6. 5. 2008

Pavel BORUSÍK

Cíl aktivity

Zpracování analýzy současných socioekonomických poměrů v lesním hospodářství a myslivosti. Hlavním cílem je identifikace stávajících a možných rizik budoucího vývoje a současných předností v těchto oblastech.

Metodika a postup práce

· Shromáždění dostupných podkladů ke zpracovávaným tématům

- Lesní hospodářství

- Myslivost

· Studium podkladů a terénní průzkum v zájmovém území

· Interpretace získaných informací ve formě textové zprávy, tabelárních a grafických příloh

Pracovní náplň:

· Identifikace a zhodnocení potenciálu krajiny z hlediska lesnického a mysliveckého využití krajiny

· Identifikace stávajících subjektů lesního hospodářství a myslivosti, včetně jejich charakteristiky

· Stávající lesy a infrastruktura lesního hospodářství a myslivosti

· Kulturní pohled na stávající lesního hospodářství a myslivost

Výsledky

Kategorie lesů v zájmovém území, vlastníci a lesnatost katastrálních území obcí

· Les hospodářský – převažující část lesních komplexů

· Les přírodní rezervace – jádrové území NKP Kačina

· Uznaná obora – obora Žehušice

Tab. 1: Kategorizace lesů

Kategorie

stav k 31.12.2006

Subkategorie

Porostní plocha

[ha]

 les hospodářský

20 050,67

 les ochranný

 mimořádně nepříznivá stanoviště

259,22

 les zvláštního určení

 pásma ochrany vodních zdrojů I. stupně

159,15

 1. zóny CHKO, přír. rezervace, přírodní památky

129,02

 příměstské a rekreační lesy

171,05

 lesy sloužící lesnickému výzkumu a výuce

93,82

 lesy se zvýšenou funkcí ochrannou

55,08

 lesy významné pro uchování biodiverzity

85,20

 uznané obory a samostatné bažantnice

210,74

 jiný veřejný zájem

10,95

 Úhrnem

 

21 224,90

Obr. 1: Vlastníci lesůObrazek

Obr. 2: Lesnatost k. ú.

Obrazek

Zastoupení taxonů dřevin

Z tabulky je patrno, že dominujícími dřevinami řešeného území jsou jehličnany. Jejich zastoupení přesahuje 80%. Z toho zastoupení smrku činí více než 62% a přitom jde o dřevinu naprosto nepůvodní, stanovištně nevhodnou. Listnaté dřeviny základních lesnicky významných taxonů jsou zastoupeny minimálně a hrají převážně roli melioračních a zpevňujících dřevin s podílem necelých 15%.

Tab. 2: Zastoupení jednotlivých taxonů dřevin souhrnně pro všechny kategorie lesa (údaje jsou vztaženy k území okresu Kutná Hora)


dřevina

porostní plocha

zásoba

AVB 

střední věk 

[ha]

%

1000 [m3] b.k.

%

 smrk ztepilý 

13 193,60

62,16

4 367,78

70,87

28,62

63

 borovice 

2 844,15

13,40

744,60

12,08

25,86

67

 modřín 

1 085,60

5,11

355,73

5,77

29,68

63

 dub 

903,91

4,26

175,45

2,85

24,09

68

 buk 

461,95

2,18

49,56

0,80

27,11

32

 bříza 

432,79

2,04

62,78

1,02

24,13

50

 olše 

371,60

1,75

53,85

0,87

25,38

53

 lípa 

310,32

1,46

61,15

0,99

27,16

57

 jasan 

281,04

1,32

61,16

0,99

28,11

68

 habr 

229,66

1,08

33,40

0,54

18,77

71

 ostatní dřeviny 

894,55

4,2

197,83

3,22

-

-

 jehličnaté celkem

17 379,20

81,88

5 550,49

90,06

28,24

64

 listnaté celkem 

3 629,98

17,10

612,81

9,94

24,90

57

 celkem 

21 009,18

98,98

6 163,30

100,00

27,66

63

 holina 

215,72

1,02

 úhrnem 

21 224,90

100,00


Problematika myslivosti

V rámci řešeného území je provozována myslivost formou lidové myslivosti organizované v mysliveckých sdruženích. Celé území je z hlediska provozu myslivosti členěno na honitby. Na řešeném území se nachází jeden objekt vymezeného provozu myslivosti a to je obora Žehušice. V rámci řešeného území nejsou provozovány žádné režijní honitby LČR. V rámci řešeného území jsou vymezeny tři plochy nehonebních pozemků a to je území NKP Kačina, plocha parkové části obory Žehušice a plocha letiště Čáslav.

Chov a lov zvěře v honitbách je prováděn členy jednotlivých mysliveckých sdružení v rámci jejich hlavní náplně činnosti. Součástí výstupů této aktivity je i přehled normovaných stavů chované zvěře. Následující tabulka obsahuje přehled lovu zvěře v jednotlivých honitbách.

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .