Jdi na obsah Jdi na menu
 


sociálně geografická analýza řešeného území

Zdeněk KUČERA

.

Cíl aktivity

Cílem této aktivity bylo zpracovat sociálně geografickou analýzu území obvodů tří obcí v řešeném území (Nové Dvory, Svatý Mikuláš a Rohozec) včetně jejich místních částí (tedy sídel Ovčáry, Lišice, Sulovice a Svatá Kateřina).

Výsledkem je ucelená charakteristika sledovaného území z hlediska jeho správního vývoje, obyvatelstva, ekonomických aktivit, zástavby a občanské vybavenosti.

.

Obsah analýzy

1. Vývoj správní příslušnosti

2. Charakteristiky obyvatelstva

                2.1. Vývoj počtu obyvatel

                2.2. Věková struktura obyvatel

                2.3. Kulturní charakteristiky obyvatelstva

                2.4. Vzdělanostní charakteristiky obyvatelstva

3. Ekonomická aktivita

                3.1. Ekonomická aktivita obyvatelstva

                3.2. Zaměstnanost podle hospodářských sektorů

                3.3. Nezaměstnanost

                3.4. Vyjížďka do zaměstnání

                3.5. Podnikatelské subjekty v obci

4. Zástavba

                4.1. Vývoj počtu domů

                4.2. Charakteristika zástavby

                4.3. Charakteristiky domovního a bytového fondu

5. Vybavenost a technická infrastruktura

                5.1. Občanská vybavenost v obci

                5.2. Technická infrastruktura a vybavenost domácností

6. Školství

7. Volební statistika

                7.1. Volební chování obyvatelstva

                7.2. Mandáty ve volbách do zastupitelstev obcí

8. Pozice území ve vybraných dokumentech kraje

.

Vybrané poznatky

Charakteristiky obyvatelstva

sledován: početní stav obyvatelstva i vnitřní složení populace (struktury obyvatelstva) – podle pohlaví a věku, kulturní a vzdělanostní struktury

 • z hlediska počtu jejich obyvatel malá, ale velikostně rozmanitá sídla
 • ve většině sídel v území počet obyvatel dlouhodobě ubývá či stagnuje (jedná se charakteristický rys periferních venkovských oblastí), početně roste pouze populace centrálních sídel
 • převažuje starší obyvatelstvo, přičemž lze říci, že o čím menší sídlo se jedná, tím je jeho populace starší
 • populace je národnostně homogenní (česká), s nízkou religiozitou a průměrným podílem rodáků
 • dominují osoby vyučené a se středním odborným vzděláním

.

Graf 1: Bázický index vývoje počtu obyvatel, 1869–2001 (vybrané roky), části obcí

Obrazek

Graf 2: Vývoj počtu obyvatel, 2001 a 2003–2007, obce

Obrazek

.

Ekonomická aktivita

sledován: podíl ekonomicky aktivních obyvatel a jejich ekonomická zatíženost, zaměstnatnost podle hospodářských sektorů, míra nezaměstnanosti, vyjížďka do zaměstnání, struktura podnikatelských subjektů

 • hospodářsky slabší území s prosperující zemědělskou výrobou
 • výhodná geografická poloha umožňuje dojížďku za zaměstnáním do blízkých regionálních center
 • celorepublikově nižší míra registrované nezaměstnanosti (cca 6 % EAO)
 • obec Nové Dvory je z hlediska zaměstnanosti a počtu podnikatelských subjektů méně zemědělská
 • v obci Rohozec hospodaří spíše fyzické osoby, v obcích Svatý Mikuláš a Nové Dvory jsou zastoupeny i obchodní společnosti

.

Graf 3: Podíl nezaměstnaných ekonomicky aktivních obyvatel k 1. 3. 2001, části obcí

Obrazek

Pozn.: Červené číslice udávají procentuální podíl nezaměstnaných ekonomicky aktivních z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel v obci.

.

Graf 4: Registrovaná míra nezaměstnanosti, 2002–2008 (vybrané kalendářní měsíce), obce

Obrazek

Pozn.: Modrými odstíny jsou znázorněny hodnoty pro měsíc leden, červenými odstíny pro měsíc červen.

.

Graf 5: Struktura podnikatelských subjektů ve sledovaných obcích podle převažující činnosti k roku 2007

Obrazek Obrazek Obrazek

.

Graf 6: Struktura podnikatelských subjektů ve sledovaných obcích podle právní formy k roku 2007

Obrazek Obrazek

Obrazek

.

Zástavba

sledován: počet domů a jeho vývoj, struktura domovního a bytového fondu

 • počet domů spíše roste (vyjma malých sídel)
 • v největších sídlech i novodobá výstavba
 • v malých sídlech vysoké zastoupení objektů individuální rekreace
 • v nejmenších sídlech se silně projevuje fenomén chalupaření, kdy je značná část domovního fondu využívána pro individuální rekreaci

.

Graf 7: Bázický index vývoje počtu domů, 1869–2001 (vybrané roky), části obcí

Obrazek

.

Vybavenost a infrastruktura

sledována: občanská vybavenost v obci, vybavenost domácností

 • občanská vybavenost je přiměřená populační velikosti sídel
 • většina domácností napojena na veřejný vodovod
 • veřejnou kanalizační síť má pouze největší sídlo Nové Dvory
 • velmi nízké připojení na plynofikaci

.

Volební statistika

sledováno: volební chování obyvatelstva (účast ve volbách, volební preference), složení zastupitelstev obcí

 • specifická je situace Rohozce, kde je zastupitelstvo již od roku 1994 složeno pouze z nezávislých kandidátů

.

Graf 8: Procentuální voličská účast ve sledovaných obcích ve volbách do obecních zastupitelstev v letech 1994, 1998, 2002 a 2006 a v referendu o přistoupení ČR k EU v roce 2003

Obrazek

.

Obr.: Složení zastupitelstev sledovaných obcí po volbách do obecních zastupitelstev v letech 1994, 1998, 2002 a 2006

Obrazek

.

Pozice území ve vybraných dokumentech kraje

sledován: Program rozvoje cestovního ruchu z roku 2007, Sociálně demografická analýza z roku 2004 a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na rok 2008–2009

 • dokumenty obecné povahy, srovnávají především poměry ve Středočeském kraji jako celku s podmínkami v ostatních krajích Česka
 • na základě zmínek o námi sledovaném území v uvedených dokumentech můžeme konstatovat, že z pohledu Středočeského kraje představuje území málo významnou periferii na okraji zájmu krajské samosprávy
 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .