Jdi na obsah Jdi na menu
 


MAPOVÁNÍ AKTUÁLNÍHO VYUŽITÍ KRAJINY (land use) NA ZÁKLADĚ TERÉNNÍCH DAT

Jan SKALOŠ, Michal NOVOTNÝ

Cíl práce

 • Vymezení a identifikace segmentů využití krajiny (land use) na základě terénního průzkumu,
 • Kvantifikace zastoupení segmentů v %.na ploše sledovaného území.

Studované území

Studované území bylo vymezeno hranicemi tří katastrálních území, které se nacházejí v jádrové části zájmového území. Jedná se o katastrální Nové Dvory (910,75 ha), Svatý mikuláš (643,76 ha) a Rohozec (531,71 ha).

Obr. 1. Lokalizace studovaného území

Metodika

Použité podklady

Mapování krajiny a vymezení jednotlivých klasifikačních jednotek bylo provedeno v terénu pochůzkou na podkladě ortofoto leteckého snímku.


Sledované typy land use

Typy land byly převzaty z legendy mapování současného stavu krajiny publikované v závěrečné zprávě za rok 2007 nebo v článku Kukla, Skaloš, (2008b):

 • Zastavěné a ostatní plochy
 • Orná půda
 • Trvalé travní porosty
 • Sady
 • Ostatní zemědělská půda
 • Lesní půda
 • Dřevinné porosty
 • Bylinné porosty
 • Zahrady, parky, hřbitovy, hřiště
 • Vodní plochy
 • Mokřady a rákosiny
 • Komunikace

Sledované charakteristiky

U každé kategorie land use byla zjišťována plocha a vypočteno zastoupení v % na rozloze řešeného území.

Výsledky a diskuze

Obr. 2. Využití krajiny studovaného území na základě terénních dat

Graf 1. Srovnání dat land use z terénu (2008) a z leteckých snímků (2007) pro k.ú. Nové Dvory

Graf 2. Srovnání dat land use z terénu (2008) a z leteckých snímků (2007) pro k.ú. Nové Dvory (bez orné půdy)

Graf 3. Srovnání dat land use z terénu (2008) a z leteckých snímků (2007) pro k.ú. Svatý Mikuláš

Graf 4. Srovnání dat land use z terénu (2008) a z leteckých snímků (2007) pro k.ú. Svatý Mikuláš (bez orné půdy)


Graf 5. Srovnání dat land use z terénu (2008) a z leteckých snímků (2007) pro k.ú. Rohozec

Graf 6. Srovnání dat land use z terénu (2008) a z leteckých snímků (2007) pro k.ú. Rohozec (bez orné půdy)

Grafy č. 1 - 4 dokládají, že v k.ú. Nové Dvory a Mikuláš byla v roce 2008 zjištěna menší rozloha orné půdy ve srovnání s rokem 2007. to může být způsobeno zpřesněním informací o využití půdy pochůzkou v terénu nebo skutečností, že od roku 2007 došlo skutečně ke snížení plochy orné půdy. Deficit plochy orné půdy mezi roky 2007 a 2008 jde na vrub trvalým travním porostům, u kterých byla v roce 2008 zjištěna větší plocha. Výjimku tvoří k.ú. Rohozec, kde byla v roce 2008 zjištěno vyšší zastoupení. Uvedený trend vývoje zastoupení na ploše sledovaného území platí i pro lesní porosty. Grafy dále dokumentují, že terénním průzkumem byl zjištěn vyšší podíl ekologicky relativně stabilních ekosystémů (zejména dřevinných a bylinných porostů) u k.ú. Nové Dvory, u k.ú. Mikuláš pouze vyšší podíl dřevinných porostů a u k.ú. Rohozec byl u těchto kategorií zaznamenán pokles.

Závěry

 • Výsledky mapování v terénu poskytují přesná data o využití krajiny.
 • Využití této metody je nicméně diskutabilní, zejména díky doloženému minimálnímu rozdílu mezi tímto terénním šetřením a interpretací land use pomocí leteckých snímků a také její velké časové náročnosti.

PŘÍLOHA: GRAFY A OBRÁZKY

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .