Jdi na obsah Jdi na menu
 


3) Časová typologie krajiny řešeného území

Autor: Pavel Kukla

Cíle aktivity:

1) Analýza změn ve vývoji krajiny řešeného území

2) Časová typologie krajiny řešeného území

Studované území

Analýza byla provedena v rámci řešeného území, které zahrnuje katastrální území Nové Dvory, Svatý Mikuláš, Rohozec a Jakub.

Obr. 1. Vymezení řešeného území

Vstupní data a metodika

· Mapy stabilního katastru (1843)

· Historické letecké snímky z roku 1950 a 1968 (letecké snímky z roku 1976 nebyly vzhledem k minimální změně mezi roky 1968 a 1976 použity)

· Současné ortofoto-letecké snímky (2007)

Sledované charakteristiky makrostruktury krajiny

· Plocha v absolutních a relativních hodnotách (ha, %).

Tab.1. Plocha kategorií land use (ha)

Jakub

Nové Dvory

Rohozec

Svatý Mikuláš

Řešené území

orná půda

416,48

417,97

336,50

296,50

1467,45

zahrady

6,58

18,71

5,18

5,22

35,69

trvalé travní porosty

120,76

315,76

144,43

115,93

696,88

lesní půda

15,17

95,83

28,77

104,88

244,65

vodní plochy

11,18

27,88

2,11

95,39

136,56

zastavěné plochy

9,21

12,73

6,39

5,84

34,16

ostatní plochy

15,77

21,80

8,33

19,99

65,89

Celkem

595,15

910,67

531,71

643,76

2681,28

Tab.2. Plocha kategorií land use (%)

Jakub

Nové Dvory

Rohozec

Svatý Mikuláš

Řešené území

orná půda

69,98

45,90

63,29

46,06

54,73

zahrady

1,11

2,05

0,97

0,81

1,33

trvalé travní porosty

20,29

34,67

27,16

18,01

25,99

lesní půda

2,55

10,52

5,41

16,29

9,12

vodní plochy

1,88

3,06

0,40

14,82

5,09

zastavěné plochy

1,55

1,40

1,20

0,91

1,27

ostatní plochy

2,65

2,39

1,57

3,11

2,46

Celkem

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Graf 1. Plocha kategorií land use v katastrálních územích Řešeného území

Koeficient ekologické stability dle např. Míchal et al. (1985) a Miklós (1986) včetně hodnocení krajiny dle klasifikační stupnice.

Tab. 3. Koeficient ekologické stability dle Míchala

Jakub

Nové Dvory

Rohozec

Svatý Mikuláš

Řešené území

Kes

0,35

1,02

0,52

1,01

0,71

Tab. 4. Koeficient ekologické stability dle Miklóse

Jakub

Nové Dvory

Rohozec

Svatý Mikuláš

Řešené území

Kes

0,28

0,44

0,33

0,51

0,40

Hodnoty uvedeného koeficientu jsou obecně klasifikovány takto:

Kes < 0,10 : území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být intenzívně a trvale nahrazovány technickými zásahy

0,10 < Kes < 0,30 : území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy

0,30 < Kes < 1,00 : území intenzívně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v agroekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie

1,00 < Kes < 3,0 : vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energomateriálových vkladů

Sledované charakteristiky mikrostruktury krajiny

· Relativní počet plošek Q (No.ha-1) jako poměr počtu plošek dané kategorie land use vůči ploše dané kategorie. Vyjadřuje míru fragmentace dané kategorie.


Tab. 5. Relativní počet plošek Q (No.ha-1)

Jakub

Nové Dvory

Rohozec

Svatý Mikuláš

Řešené území

orná půda

0,92

1,00

2,47

0,98

1,31

zahrady

14,88

7,43

17,37

15,92

11,49

trvalé travní porosty

2,10

1,54

4,06

3,06

2,41

lesní půda

1,65

1,96

4,00

1,71

2,07

vodní plochy

0,72

1,36

10,92

0,27

0,70

zastavěné plochy

19,66

21,68

32,25

27,91

24,18

ostatní plochy

0,63

2,20

6,96

3,85

2,93

Celkem

1,61

1,75

3,59

1,83

2,10

Graf 2. Relativní počet plošek Q (No.ha-1) v katastrálních územích Řešeného území

· Hustota plošek (pórovitost) Qp (No.ha-1) jako poměr počtu plošek dané kategorie land use vůči celkové ploše území.

Tab. 6. Hustota plošek (pórovitost) Qp (No.ha-1)

Jakub

Nové Dvory

Rohozec

Svatý Mikuláš

Řešené území

orná půda

0,64

0,46

1,56

0,45

0,72

zahrady

0,16

0,15

0,17

0,13

0,15

trvalé travní porosty

0,43

0,53

1,10

0,55

0,63

lesní půda

0,04

0,21

0,22

0,28

0,19

vodní plochy

0,01

0,04

0,04

0,04

0,04

zastavěné plochy

0,30

0,30

0,39

0,25

0,31

ostatní plochy

0,02

0,05

0,11

0,12

0,07

Celkem

1,61

1,75

3,59

1,83

2,10

Graf 3. Hustota plošek (pórovitost) Qp (No.ha-1) v katastrálních územích Řešeného území

· Mozaikovitost M (No.ha-1) jako poměr počtu plošek všech typů land use vůči celkové ploše území.

Tab. 7. Mozaikovitost M (No.ha-1)

Jakub

Nové Dvory

Rohozec

Svatý Mikuláš

Řešené území

M

1,61

1,75

3,59

1,83

2,10

· Prostupnost krajiny na základě relativní délky polních cest (km.ha-1).

Tab. 8. Prostupnost krajiny P (km.ha-1).

Jakub

Nové Dvory

Rohozec

Svatý Mikuláš

Řešené území

P

0,045

0,043

0,030

0,042

0,041

Srovnávací analýza využití území řešeného území (Stabilní katastr – současnost)

Tab. 9. Velikost změn využití ploch řešeného území (v procentech z plochy katastru)

Jakub

Nové Dvory

Rohozec

Svatý Mikuláš

Celkem

TTP - OP

17,63

23,93

14,35

11,13

17,56

TTP - LP

0,46

5,48

6,97

2,26

3,89

OP - LP

0,21

1,41

8,05

6,71

3,73

VP - OP

0,08

1,92

0,05

12,61

3,71

OP - OSP

3,75

3,83

1,23

1,13

2,65

OP - ZP

3,19

2,04

2,12

2,64

2,45

TTP - OSP

0,90

3,04

1,67

1,81

2,00

LP - OP

1,01

0,44

3,59

1,90

1,54

TTP - ZP

0,61

0,36

1,29

2,05

1,00

OSP - OP

1,42

0,97

0,83

0,63

0,96

ostatní změny

5,90

7,34

4,43

7,16

6,40

celkem

35,16

50,76

44,57

50,05

45,90

Zkratky: OP – orná půda, TK – trvalé kultury, TTP – trvalé travní porosty, LP – lesní půda, VP – vodní plochy, ZP – zastavěné plochy, OSP – ostatní plochy

Graf 4.Velikost změn využití ploch řešeného území (v procentech z plochy katastru)

Zkratky: OP – orná půda, TK – trvalé kultury, TTP – trvalé travní porosty, LP – lesní půda, VP – vodní plochy, ZP – zastavěné plochy, OSP – ostatní plochy


Tab. 10. Velikost změn využití ploch řešeného území (v hektarech)

Jakub

Nové Dvory

Rohozec

Svatý Mikuláš

Celkem

TTP - OP

104,92

217,94

76,30

71,68

470,84

TTP - LP

2,76

49,93

37,05

14,55

104,28

OP - LP

1,25

12,85

42,79

43,22

100,11

VP - OP

0,49

17,51

0,24

81,21

99,44

OP - OSP

22,30

34,88

6,55

7,30

71,03

OP - ZP

18,99

18,55

11,26

16,97

65,78

TTP - OSP

5,34

27,71

8,90

11,66

53,61

LP - OP

5,99

4,00

19,08

12,25

41,32

TTP - ZP

3,62

3,26

6,84

13,18

26,90

OSP - OP

8,44

8,84

4,43

4,09

25,80

ostatní změny

35,12

66,85

23,53

46,07

171,57

celkem

209,22

462,31

236,98

322,17

1230,68

Zkratky: OP – orná půda, TK – trvalé kultury, TTP – trvalé travní porosty, LP – lesní půda, VP – vodní plochy, ZP – zastavěné plochy, OSP – ostatní plochy

Obr. 2. Změny využití land use v období 1843 - 2007

Obr. 3. Změny využití land use v období 1843 - 2007


PŘÍLOHA I

Srovnávací analýza využití území řešeného území v dalších časových horizontech

1) 1843 - 1950

Tab. 11. Velikost změn využití ploch řešeného území (v procentech z plochy katastru)

Jakub

Nové Dvory

Rohozec

Svatý Mikuláš

Celkový součet

TTP - OP

17,82

23,83

16,91

12,98

18,52

VP - OP

0,11

2,06

0,26

13,15

3,93

TTP - LP

0,00

2,97

6,42

1,68

2,68

OP - LP

0,00

0,49

5,09

6,00

2,62

LP - OP

2,12

0,86

4,12

2,85

2,26

TTP - OSP

1,06

2,25

1,15

1,96

1,70

OP - TK

1,28

0,76

0,79

1,84

1,14

OP - OSP

1,55

1,61

0,52

0,51

1,12

OSP - OP

1,50

1,00

0,88

0,98

1,08

OP - TTP

0,13

1,70

0,13

0,96

0,86

ostatní změny

3,80

8,36

3,51

5,76

5,76

Celkový součet

29,36

45,88

39,80

48,67

41,68

Graf 5.Velikost změn využití ploch řešeného území (v procentech z plochy katastru)

Obr. 4. Změny využití land use v období 1843 - 1950

2) 1950 – 1968

Tab. 12. Velikost změn využití ploch řešeného území (v procentech z plochy katastru)

Jakub

Nové Dvory

Rohozec

Svatý Mikuláš

Celkový součet

OP - OSP

3,53

3,48

1,36

1,20

2,52

OSP - OP

3,18

2,92

1,13

1,75

2,34

OP - LP

0,31

0,65

5,20

2,30

1,87

TTP - OP

0,68

1,85

1,08

0,05

1,00

TK - OP

0,64

0,90

1,11

1,11

0,93

TTP - LP

0,10

2,43

0,05

0,24

0,91

OP - ZP

0,84

0,16

1,18

1,36

0,80

LP - OP

0,00

0,24

1,30

1,52

0,71

TK - ZP

0,60

0,56

0,74

0,58

0,61

ZP - TK

0,86

0,51

0,52

0,34

0,55

ostatní změny

3,34

6,43

2,54

4,61

4,54

Celkový součet

14,07

20,15

16,20

15,06

16,80

Graf 6.Velikost změn využití ploch řešeného území (v procentech z plochy katastru)

Obr. 5. Změny využití land use v období 1950-1968

3) 1968 – 2007

Tab. 13. Velikost změn využití ploch řešeného území (v procentech z plochy katastru)

Jakub

Nové Dvory

Rohozec

Svatý Mikuláš

Celkový součet

OP - OSP

4,80

5,39

1,86

1,98

3,74

OSP - OP

3,31

2,64

0,64

0,96

1,99

OP - ZP

1,89

1,17

1,96

2,27

1,75

OP - LP

0,70

1,13

2,14

2,70

1,61

TK - ZP

1,72

0,87

0,65

0,68

0,97

LP - OP

0,30

0,54

1,63

1,41

0,91

OP - TTP

1,56

0,06

1,95

0,28

0,82

TTP - OP

0,11

1,12

0,15

1,27

0,74

TTP - LP

0,00

1,45

0,05

0,73

0,68

OP - TK

0,56

0,63

0,94

0,59

0,67

ostatní změny

3,20

6,62

4,41

4,65

4,95

Celkový součet

18,16

21,60

16,40

17,53

18,83

Graf 7.Velikost změn využití ploch řešeného území (v procentech z plochy katastru)

Obr. 6. Změny využití land use v období 1968-2007

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .